GDPR

Vår datapolicy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2020-12-20 har följande policy upprättats för Pärlarö wellness

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa och uppfylla ingångna avtal vid bokning av något av företagets aktiviteter eller coaching samtal, och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav enligt lag.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om våra tjänster.

Behandling av anställdas och före detta anställdas personuppgifter regleras särskilt i en intern policy.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan
ta tillvara dina rättigheter.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter
i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller när vi har
stöd i en intresseavvägning.

Nedan följer de personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Betal- och kreditkortsnummer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med
att du ingår ett avtal med oss och bokar in dig på coaching samtal eller något av företagets aktiviteter.

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
  • Uppgifter från referens som du angivit som kontaktperson vid anställning.

På vilka sätt och med vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?
När du har ingått ett avtal med oss avseende rum eller lokalbokning. Bokat in dig på något av företagets event eller coaching samtal, då behandlar vi dina personuppgifter med stöd av avtalet för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig och för att du ska kunna nyttja din bokning. 

Om avtalet träffas med ditt företag eller arbetsgivare kan vi komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter med stöd av en intresseavvägning i syfte att kunna administrera avtalsförhållandet.

Personuppgifterna kan även behöva användas vid ev. utrymning vid brand eller olycka.

Vi behandlar även personuppgifter med stöd i lag, s.k. rättslig förpliktelse, såsom t.ex. krav enligt bokföringslagen.

I vissa fall behandlar vi även personuppgifter med stöd av s.k. intresseavvägning. Detta sker för att administrera marknadsföring.

Vilken information ger vi till dig?
När du blir kund hos oss accepterar du den behandling som beskrivs i denna policy och som finns att läsa på vår hemsida.

Du kommer också via denna policy att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättelse.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och företagets åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall där vi har uttryckligt stöd i vårt avtal med dig eller annan rättslig grund i denna policy eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

I vissa fall överförs personuppgifter till eller insamlas direkt av våra underleverantörer. Detta sker t.ex. när du gör en betalning.

För att vi ska erhålla hjälp att driva in betalning av ej betalda fakturor överförs personuppgifter till underleverantör. 

Rutiner för gallring

I egenskap av personuppgiftsansvarig kommer vi inte bevara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig och bevaka våra rättigheter eller där vi har stöd i lag.

Dina rättigheter

Begäran om rättelse eller radering.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära
att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på
sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan
begäran prövar vi om det finns skäl för begärd ändring.

Begäran om registerutdrag
Du har rätt att begära utdrag från företaget och våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som företaget
behandlar och hur vi behandlar dessa.

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är
felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen
vänligen kontakta oss.

Datainspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på
www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig och våra biträden

Företaget är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Företaget har följande samarbete med nedan leverantörer som är egen personuppgiftsansvarig:
iZettle
Swedbank

IT-leverantör: Telia

Bolaget säkerställer alltid genom personuppgiftsbiträdesavtal att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Pärlarö wellness
Adress: 
Telefonnummer: 
E-postadress: info@parlaro.se

 

 

 

 

Parlaro utveckling